05 sierpnia 2022

Prywatne lasy po wystąpieniu nagłych zjawisk pogodowych. Co powinni zrobić ich właściciele?

Właściciele prywatnych lasów, które ucierpiały podczas wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych (klęsk żywiołowych) mogą ubiegać się o wsparcie do organu nadzorującego. 


Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą o lasach” nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta. I to do niego w pierwszej kolejności powinien udać się właściciel, którego las uległ zniszczeniu. 


Tam uzyskają wszelkie informacje na temat postępowania w sprawie zaistniałych zniszczeń.


Na podstawie przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o lasach starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych (LP). W takim przypadku nadleśniczy przyjmuje do prowadzenia powierzone przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele (odpowiednio art. 5 ust. 3a i 4 ustawy o lasach).


Właściciel lasu, w którym powstały zniszczenia o charakterze „pojedynczych złomów i wywrotów” zobowiązany jest zwrócić się do właściwego leśniczego, w celu ocechowania pozyskanego drewna. Wyjaśnijmy, że w tym przypadku chodzi o to, że właściciel, który dokona wycięcia powalonych i uszkodzonych drzew, powinien je ułożyć w stos i skontaktować się z leśniczym, który po przyjeździe na miejsce wystawi odpowiedni dokument. Będzie on potwierdzał legalne pochodzenie drewna.


Właściciele lasów, w których doszło do większych szkód o charakterze powierzchniowym, powinni wystąpić z wnioskiem do Starosty o wydanie decyzji ustalającej wykonanie zrębów sanitarnych, które będą stanowić pierwszy etap przebudowy drzewostanu. Po przeprowadzeniu oględzin w terenie i ustaleniu szkód, wydana zostanie decyzja przez starostę, która będzie podstawą do wykonania prac i ocechowania pozyskanego drewna. Taka procedura jest konieczna po to, by w trakcie usuwania zniszczonego drzewostanu nie doszło do wycinki młodego drzewostanu.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o lasach, w przypadku zniszczeń na terenie lasów prywatnych, ich właściciel powinien oznaczyć je tabliczkami z napisem – zakaz wstępu.

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola