Nagroda imienia Kazimierza Szeptyckiego – 2021

Na temat sposobów ożywienia potencjału lasów prywatnych w Polsce, rozmawiali samorządowcy, eksperci i przedstawiciele instytucji rządowych na konferencji „Lasy Prywatne w Polsce”. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego za zasługi na rzecz lasów prywatnych, którą został odznaczony starosta powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber. Udział w  seminarium wziął m.in. Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka.


Konferencję, która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zorganizowało Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów.   Patronat nad wydarzeniem objęli: Instytut Debat o Środowisku, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i magazyn „Las Polski”. Nagroda  im. Kazimierza Szeptyckiego przyznawana jest po raz trzeci. Laureatami poprzednich edycji byli: Piotr Gołos – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Leśnictwa (2019)  i  Bogusław Popis – Prezes Zarządu Taxus UL (2020). 


Gości Konferencji  przywitał Prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefan Traczyk, który poprowadził całość wydarzania. We wprowadzaniu do dyskusji  podkreślił znaczenie polskich lasów prywatnych dla polskiej gospodarki. 

Unijna strategia dotyczy także właścicieli lasów prywatnych
Zdaniem Ministra Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki kondycja lasów prywatnych w Polsce nie jest zła, wbrew obawom wielu.   –  Na kondycję lasów wpływają  warunki ekonomiczne. Na przełomie lat 80 i 90 mieliśmy  problemy ekonomiczne i  związaną z nimi eksploatacją terenów leśnych.  Obecnie lasy prywatne nie ustępują pod względem zasobów lasom państwowym – podkreślił minister. 
Minister przypomniał jednak niedawny raport Najwyższej Izby Kontroli wskazujący na braki związane z nadzorem nad lasami prywatnymi w Polsce.   – To jest problem. Sprawa jest skomplikowana i wymaga doprecyzowania. Zastanawiamy się nad nią w ministerstwie i pracujemy nad odpowiednimi rozwiązaniami  – poinformował Minister Edward Siarka.  
– Mamy wiele do zrobienia w kwestii świadomości właścicieli i ich możliwości. To nowe wyzwanie także w kontekście  przygotowywanej  unijnej strategii leśnej, która dotyczy także lasów prywatnych  – mówił minister. Jego zdaniem problemem dotyczącym prywatnych terenów leśnych w Polsce jest także rozdrobnienie gruntów i presja związana  z  inwestycjami, co wywołuje konflikty. 
Minister wyraził także zadowolenie z faktu, że nagroda im. Kazimierza Szeptyckiego,   trafi na południe polski  – do starostwa  nowotarskiego, gdzie  ok. połowy  lasów jest prywatnych.  – Mam nadzieję, że ta nagroda będzie zachętą dla innych samorządów  do aktywności i zwrócenia uwagi na funkcjonowanie lasów prywatnych – podkreślił.  

 

 

W dniu 25 listopada 2021 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się spotkanie Prezesa Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów p. Stefana Traczyka z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych p. Józefem Kubicą. Celem spotkania było omówienie sympozjum naukowego pt. „Lasy Prywatne w Polsce” które odbyło się 21 października 2021 roku na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Podczas spotkania, w siedzibie centrali Lasów Państwowych Panowie wyrazili dalszą chęć współpracy w obszarze szeroko rozumianego leśnictwa. Pan Józef Kubica  podkreślił ogromną rolę ją odgrywają organizacje pozarządowe takie jak SLiWLw podnoszeniu świadomości społeczeństwa na temat leśnictwa w naszym kraju, a szczególnie w obszarze związanym z lasami prywatnymi. Pan Stefan Traczyk wręczył Panu Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych tabliczkę okolicznościową z podziękowaniem jako wyraz wdzięczności za przychylność i wkład w przygotowanie Sympozjum.

Nagroda im. Kazimierza Szeptyckiego za zasługi na rzecz lasów prywatnych
Stanisław Kaczmarczyk, reprezentujący Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów Prywatnych,  przybliżył sylwetkę Kazimierza Szeptyckiego – patrona nagrody  i polskich lasów prywatnych, zasłużonego na rzecz ochrony polskich lasów. Kazimierz Szeptycki na początku XX-wieku był Prezesem Galicyjskiego Towar Leśnego i posłem do parlamentu Austro-Węgier. Pracował wtedy m.in. nad  powstająca ustawę leśną.  
Damian Pypeć z Instytut Debat o Środowisku przedstawił  z kolei dorobek  w obszarze ochrony lasów prywatnych tegorocznego laureata nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego  –  Krzysztofa Fabera  – starosty nowotarskiego.  – Starosta zarządza jednym z największych terenów lasów prywatnych w Polsce.  Z jego inicjatywy przygotowano dokumentację uproszczonych planów  urządzania lasów dla wszystkich podległych  lasów prywatnych. Jest także skuteczny w pozyskiwaniu środków na odnawianie drzewostanów z budżetu państwa  – wykorzystuje 66 proc.  środków na ten cel przeznaczanych dla Małopolski, co jest wynikiem dobrej znajomości tematu gospodarki leśnej oraz zdolności stosowania racjonalnej argumentacji w zakresie odbudowy i ochrony terenów leśnych  – mówił Damian Prypeć uzasadniając przyznanie nagrody.   
Nagrodę wręczyli laureatowi minister klimatu i środowiska Edward Siarka oraz prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów Stefan Traczyk. 
Starosta nowotarski Krzysztof  Faber podkreślił, że nagroda jest docenieniem jego powiatu  i wyrazem właściwie  prowadzonej  gospodarki leśnej i nadzoru .  – Las dla powiatu nowotarskiego ma szczególne znacznie ze względu na walory turystyczne. Ważny jest dla nas także przemysł drzewny, który jest rozwinięty i ma duże znaczenie. Prowadzimy zrównoważone działania, żeby pogodzić interesy  gospodarcze i jednocześni nie naruszyć ekosystemu – podkreślał Krzysztof Faber.  
Izby Leśne poprawiłyby nadzór nad lasami prywatnymi
Podczas konferencji omówiono także wyzwania przed jakimi stoją lasy prywatne w Polsce i ich właściciele, a także propozycje rozwiązań mających na celu „ożywienie” tych terenów. 
Mecenas dr Marek Geszprych, przygotowujący rozwiązania prawne zmierzające do powołania Izb Leśnych, omówił podstawy prawne dotyczące zmian w tej kwestii.  Podkreślił, że Izby miałyby byś wsparciem  starostów w prowadzaniu nadzoru nad lasami prywatnymi, a nie ich konkurentem. Wskazał, że wielu krajach Europy istnieją organizacje reprezentujące właścicieli lasów prywatnych, wspierające nadzór i zarządzanie tymi terenami. Zdaniem mec. Geszprycha do powołanie Izb Leśnych niezbędna jest nowelizacja kilku ustaw w tym m.in.  ustawy o izbach rolnych, ustawy o lasach, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o podatku leśnym.  
Powołanie Izb Leśnych, które miałyby stanowić reprezentację właścicieli lasów prywatnych i grup producenckich,  jest ważnym postulatem Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów. Zdaniem organizacji powołanie Izb usprawniłoby nadzór nad lasami prywatnymi, a także zwiększyło dochody Skarbu Państwa i właścicieli. 
Piotr Gołos, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Leśnictwa, przedstawił wyniki badań na temat wartości rekompensaty dla właścicieli lasów prywatnych za zaniechanie pozyskania drewna. Podkreślił, że ważna jest poprawa organizacji właścicieli lasów prywatnych  w kontekście powstających i planowanych wymagań unijnych dotyczących leśnictwa, a także poprawa nadzoru nad lasami prywatnymi w Polsce. – Obecnie nadzór na tymi terenami jest w starostwach, pieniądze w ministerstwach. Nie wiadomo, więc gdzie szukać rozważań  – wskazywał . Jego zdaniem zmian wymaga także organizacja systemu sprzedaży drewna, niezbędna jest tez poprawa świadomości właścicieli o prowadzaniu gospodarki leśnej. 
Rafał Zubkowicz, reprezentujący Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, mówił o potrzebie dokonywania scaleń prywatnych działek leśnych. – Scalenia są  kosztowne, ale czasami nieodzowne. Dają możliwość wykorzystania ekonomicznego gruntów – podkreślał.   – Wszelkie inicjatywy na rzecz ożywiania gospodarki leśnej, takie jak Izby w lasach prywatnych, czy stowarzyszenia,  wpłyną pozytywnie na rozwiązanie problemów właścicieli lasów – podsumował.   
Konferencję podsumował dr inż. Stefan Traczyk – Mam nadzieję,  że dożyjemy nowelizacji ustawy o izbach rolnych dającej podstawy do utworzenia Izb Leśnych. Myślę, że to racjonalny kierunek i  jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którym bliskie są postulaty ożywienia potencjału lasów prywatnych  – podkreślił.

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola