dr inż. Stefan Traczyk


Konieczne zmiany prawne:

Opracowanie projektu ustawy o izbach leśnych, na wzór już istniejącej o izbach rolniczych oraz bieżąca nowelizacja kilku obowiązujących aktów prawnych.


Finansowanie Izb Leśnych

 • Udział w podatku leśnym.
 • Dotacje z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
 • Środki wnoszone z opłat za wyłączanie gruntów z produkcji leśnej.
 • Inne np. darowizny, odpisy, składki, dotacje celowe, ulgi, itp.

Ryc. 3 Udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej województw [%] (Raport o Stanie Lasów 2020)

 

Ryc. 2 Lesistość Polski wg. województw [%] (Raport o Stanie Lasów2020)

 

Ryc. 1 Struktura własności lasów w Polsce [%] (Raport o stanie lasów w Polsce 2020)


Korzyści

Dla właścicieli lasów dodatkowe dochody i mniejsze koszty zarządzania, użytkowania oraz pielęgnowania lasu.

Dla Skarbu Państwa nowe miejsca pracy i dodatkowe dochody – VAT, PIT, CIT.


Cele Izb Leśnych

 • Wykorzystanie potencjału lasów prywatnych.
 • Usprawnienie zarządzania i użytkowania.
 • Działanie na rzecz właścicieli i zarządców lasów, a także pozyskiwanie dodatkowych środków w postaci dotacji, wsparć celowych itp.
 • Dostarczanie dodatkowych korzyści osobom gospodarującym lasami prywatnymi oraz Skarbowi Państwa.


Dlaczego Izby Leśne?

Powierzchnia lasów prywatnych w Polsce wynosi 1,786 mln ha (19,3% całkowitej pow. leśnej). Jednak według pomiarów Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (2016– 2020) powierzchnia obszarów z roślinnością leśną nieujętych w ewidencji gruntów i budynków wynosi: 912,5 tys. (dodatkowe lasy prywatne?).


Czym miałyby być Izby Leśne?

 1. Zrzeszeniem właścicieli lasów prywatnych funkcjonującym, co do zasady, w obrębie danego powiatu. 
 2. Formą współpracy właścicieli lasów umocowaną prawnie, która będzie działać w obszarze integrowania, finansowania, zagospodarowania, a także reprezentowania właścicieli lasów prywatnych.
 3. Instytucją pełniącą jednocześnie rolę grup producenckich i samorządu leśnego.

Charakterystyka lasów prywatnych w Polsce

1 ha to przeciętna wielkość lasu prywatnego, będąca w posiadaniu jednego właściciela. W Polsce mamy prawie 900 tys. prywatnych gospodarstw leśnych, które są własnością i współwłasnością około 3 mln osób. Działki wchodzące w skład lasów prywatnych są co do zasady rozdrobnione i bardzo często posiadają nieuregulowany stan własnościowy. Lasy prywatne w Polsce charakteryzują się małą intensywnością użytkowania surowca drzewnego, a także zaniedbaniami w zakresie pielęgnacji drzewostanów. Zasoby drzewne lasów prywatnych wynoszą 459 mln m3, ich przeciętna zasobność 257m3/ha (PGL LP 290 m3/ha). Wiekszy jest w nich udział gatunków liściastych w porównaniu do PGL LP. Przewaga II i III klasy wieku (20-60 lat).

Lasy Prywatne

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola