Jedną z misji Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, jest podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej lasów prywatnych w Polsce. Stowarzyszenie skupia się głównie na aktywności wspomagającej środowisko leśników i właścicieli lasów, a w szczególności działań na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej tych środowisk.
 

Od kilku lat Stowarzyszenie jest organizatorem cyklu konferencji naukowych pt.: „Lasy prywatne w Polsce”, których celem jest przybliżenie zagadnień związanych ze stanem oraz potencjałem lasów prywatnych w naszym kraju. Sympozjum naukowe zostało objęte honorowym patronatem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę.

 


Tegoroczna Konferencja, przygotowywana przez Stowarzyszenie we współpracy z profesjonalnym Partnerem jakim jest powermeetings.eu, odbyła się 1-2 czerwca 2023 roku w Katowicach, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem samorządowców, ekspertów z sektora drzewnego i przedstawicieli instytucji rządowych. Łącznie gościliśmy prawie 70 uczestników. Nieodzowną częścią sympozjum było wręczenie nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego, która jest corocznie przyznawana przez Kapitułę za wybitne zasługi na rzecz lasów prywatnych w Polsce.


Kazimierza Szeptyckiego uważamy za patrona polskich lasów prywatnych, ze względu na jego zasługi na rzecz organizacji i zagospodarowania polskich lasów – mówi dr inż. Stefan Traczyk, prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów. – Kazimierz Szeptycki na początku XX-wieku był prezesem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego i posłem do Parlamentu Austro-Węgier. Pracował wtedy m.in. nad powstającą ustawą leśną. Nagrodą Jego imienia od paru lat honorujemy osoby wspierające lasy prywatne korzystnymi dla nich decyzjami. W minionym roku laureatem został Krzysztof Fabera, Starosta Nowotarski, który zarządza jednym z największych terenów lasów prywatnych w Polsce. Z jego inicjatywy przygotowano dokumentację uproszczonych planów urządzania lasów dla wszystkich nadzorowanych lasów prywatnych. Jest także bardzo skuteczny w pozyskiwaniu środków na zalesienia nieużytków i gruntów leśnych. 

 


W czasie tegorocznej konferencji laureatem nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego został Zespół Redakcyjny „Lasu Polskiego”, czyli instytucja wykazująca się dużym zaangażowanie w temacie problematyki lasów prywatnych w Polsce. Dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu „Las Polski” od ponad 100 lat udowadnia, że wszystkie polskie lasy są tak samo ważne. Dlatego też na łamach czasopisma regularnie publikowane są treści poświęcone lasom prywatnym – zarówno w kontekście przyrodniczym, jak i prawnym. Stanowiące blisko 20% lasów w Polsce lasy prywatne, prezentowane są jako cenny składnik bioróżnorodności, rezerwuar drewna i źródło utrzymania wielu osób. Czytelnicy znajdują w „Lesie Polskim” porady hodowlane, mogą śledzić zmiany legislacyjne i inicjatywy podejmowane na rzecz zrzeszeń właścicielskich oraz poznać funkcjonowanie lasów prywatnych na świecie. Czasopismo umożliwia zadawanie pytań specjalistom zajmującym się problematyką lasów prywatnych. Wiele publikacji poświęcanych jest nowym technologiom, które z powodzeniem mogą wspierać prywatnych właścicieli lasów czy powstającym portalom do sprzedaży drewna. Treści kierowane są nie tylko do właścicieli lasów, ale także leśników nadzorujących lasy chłopskie czy pracowników starostw, który taki nadzór powierzono.

 


W części merytorycznej Konferencji wygłoszone zostały referaty naukowe o lasach prywatnych w Polsce, o przygotowanej ustawie dotyczącej powołania IZB LEŚNYCH, która powinna znacząco polepszyć sytuację polskich lasów prywatnych oraz ich właścicieli. Stan prawny lasów na gruntach prywatnych omówił mecenas Marek Geszprycha, a społeczny i ekonomiczny aspekt lasów prywatnych omówił dr hab. Piotr Gołos. O istotnym problemie dokumentacji urządzeniowej w lasach prywatnych mówił Bogusław Popis, przedstawiając obecny stan uproszczonych planów urządzania lasu. Na temat problematyki lasów prywatnych z punktu widzenia samorządu referował Pan mgr inż. Wojciech Krazuowicz. Pan Józef Kubica Dyrektor Generealny Lasów Państwowych zaszczycił organizatorów Konferencji swoją obecnością oraz podkreślił ogromną rolę jaką odgrywają organizacje pozarządowe takie jak SLiWL w podnoszeniu świadomości społeczeństwa na temat leśnictwa, a szczególnie w obszarze związanym z lasami prywatnymi. Pan Stefan Traczyk – prezes SliWL wręczył panu Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych tablicę okolicznościową z podziękowaniem jako wyraz wdzięczności za przychylność i wkład w przygotowanie Sympozjum.

 


W programie sympozjum przewidziano również dłuższy panel naukowo-dyskusyjny z udziałem uczestników Konferencji oraz wieczorne spotkanie networkingowe. W czasie panelu dyskusyjnego odbyło się wystąpienie pana dr hab. inż. Zbigniewa Karszwskiego Prezesa Zarządu Onliwood, pana Stanisława Jeziorańskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice oraz pana mgr inż. Piotra Koczary z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Pierwszy dzień konferencji był bogaty w wiedzę merytoryczną oraz praktyczną.

 

 

Jako organizacja społeczna wspieramy oraz upowszechniamy nowe rozwiązania gospodarcze i techniczne w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa. Prowadzimy doradztwo oraz fachowe wsparcie dla właścicieli lasów.


Honorowanie kolejnych osób i instytucji działających na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczącej lasów prywatnych w Polsce wpływa na dostrzeganie ważności tego zasobu w krajowej gospodarce leśnej. Trzeba również pamiętać, że unijna strategia leśna dotyczy także właścicieli lasów prywatnych. Tymczasem niedawny raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na braki związane z nadzorem nad lasami prywatnymi w Polsce. Jest wiele do zrobienia w zakresie świadomości właścicieli i ich możliwości. Niewątpliwie problemem jest rozdrobnienie gruntów i presja związana z inwestycjami.  Izby Leśne poprawiłyby sprawowanie nadzoru oraz zarządzanie lasami prywatnej własności. Izby w swych założeniach miałyby być wsparciem starostw w prowadzaniu nadzoru, a także zwiększyłyby dochody Skarbu Państwa oraz właścicieli lasów.

 


Powołanie Izb Leśnych, będących reprezentacją właścicieli lasów prywatnych oraz formą grup producenckich, jest ważnym postulatem Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów. Katowicka konferencja adresowana była nie tylko do członków, ale do wszystkich właścicieli lasów i podmiotów związanych gospodarką leśną – włączając tu także Lasy Państwowe, będące Patronem wydarzenia. Lasy prywatne zajmują jedną piątą powierzchni krajowego zasobu leśnego, jednak dobrze zarządzane mogą stanowić istotne źródło surowca drzewnego i dochodów dla ich właścicieli oraz przemysłu drzewnego.


Atrakcją drugiego dnia konferencji była wizyta na terenie Nadleśnictwa Katowice „Katowice – zielone serce Górnego Śląska”
Lasy największej aglomeracji przemysłowej Polski – jednego z największych tego typu organizmów miejskich w Europie Środkowej. Lasy będące dumą mieszkańców, są jednym z pozytywnych przykładów zachodzącej tu transformacji. Sto pięćdziesiąt lat temu rozpoczął się na Śląsku dynamiczny rozwój przemysłu. Z czasem Katowice zmieniły się w stolicę wielkiej ponad dwumilionowej metropolii. Nadal wydobywany jest tu węgiel, ale jednocześnie to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Lesistość wynosi tu aż 43%, znacznie więcej niż średnia krajowa.

W trakcie dnia terenowego zwiedzaliśmy lasy największej aglomeracji przemysłowej Polski (w tym Katowicki Park Leśny), zabytkowe osiedle robotnicze „Nikiszowiec”, kompleksy leśne z  przebudową drzewostanów, szkody górnicze, rekultywacja terenów poprzemysłowych, Rezerwat „Las Murckowski”, Hamerla – trutowisko w Murckach. Część terenowa Konferencji była także okazją do dyskusji na temat problematyki gospodarowania lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
 

Poniżej przedsatwiamy prelegantów konferencji oraz patrona honorowego:

Pan Józef Kubica
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Patron Honorowy Konferencji

dr inż. Stefan Traczyk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Leśników i Właścicieli Lasów

Urodził się 12 kwietnia 1966 r. w Garwolinie na Mazowszu. Swe życie osobiste związał z Celestynowem gdzie czternaście lat był leśniczym, a w latach 2006 – 2014 (dwie kadencje) pełnił funkcję Wójta Gminy.
w swej karierze w latach 2016 – 2021 sprawował urząd Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna, a w latach 2017 – 2020 także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie. Obecnie od maja 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w Enea Nowa Energia Sp. z o.o. Społecznie jest on (od 2016 r.) członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a od 2018 r. sprawuje także mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Doktor Stefan Traczyk swe wykształcenie ukierunkował w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zarządzania, a Studia Doktoranckie ukończył na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, gdzie napisał rozprawę doktorską. Tematem obronionej w 2018 r. rozprawy były „Uwarunkowania użytkowania w lasach prywatnych na przykładzie powiatu radomskiego”. W swej karierze naukowej ukończył on wiele kursów i fakultetów na studiach podyplomowych na takich uczelniach jak: SGH w Warszawie, UW, ALK w Warszawie, WSKSiM w Toruniu oraz Collegium Humanum – SGM w Warszawie.

dr hab. inż. Piotr Gołos

Instytut Badawczy Leśnictwa

Pracownik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa. Specjalista w zakresie wyceny dóbr i usług ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej oraz analiz społeczno-gospodarczych dotyczących sektora leśno-drzewnego. Ważne miejsce w prowadzonych badaniach zajmuje problematyka ekonomicznych i społecznych aspektów gospodarki leśnej w lasach prywatnych. Od 2014 r. zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa ds. ekonomicznych. Autor ponad 80 publikacji, w tym 50 przeglądowych i oryginalnych prac naukowych.

mec. Marek Geszprych

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych 

Wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, radca prawny i doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończonych z oceną bardzo dobrą. Uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.
Uznany ekspert w zakresie aspektów proceduralnych i materialnych administracji publicznej, związanej zwłaszcza z tematyką leśnictwa niepaństwowego. Aktywnie wykonuje zawód radcy prawnego w organie administracji publicznej oraz czynnie realizuje szkolenia z tematyki dotyczącej leśnictwa niepaństwowego dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych i właścicieli .lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Autor monografii poświęconej tematyce zrzeszeń leśnych, red. naczelny monografii poświęconej tematyce ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz autor komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Autor i współautor ok. 35 oryginalnych prac naukowych, dotyczących zwłaszcza gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Jest autorem ponad 100 artykułów w popularnej prasie leśnej (głównie Las Polski).

Bogusław Popis 

Prezes Zarządu Grupa Taxus

Prezes, współwłaściciel spółek wchodzących w skład  grupy kapitałowej Taxus. Absolwent  – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, podyplomowych studiów MBA przy Międzynarodowej Szkole Zarządzania, kursu „ The Strategic Leadership Academy”, ICAN Institut Od 2005 Wiceprezes, następnie od 2013 jako Prezes, kieruje pracami z zakresu tworzenie uproszczonych planów urządzenia Lasu w firmie Taxus UL, która od 8 lat jest lidera na tym rynku. Od 2014 kieruje pracami z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi, a od 2018 kieruje spółką Taxforest, świadczącą usługi z zakresu prowadzanie gospodarki leśnej w imieniu właścicieli (osób prawnych i fizycznych).

mgr inż. Wojciech Krauzowicz

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Wieloletni pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. W roku 2001 uzyskał tytuł inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a następnie w roku 2004 obronił pracę magisterką w zakładzie Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej . Po odbyciu pełnego stażu w Nadleśnictwie Nowy Targ w roku 2003 rozpoczął pracę w Wydziale Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Od roku 2009 pełni funkcję Naczelnika Wydziału. Uczestnik wielu konferencji i projektów z dziedzin ochrony przyrody oraz leśnictwa, a w szczególności gospodarowania na terenie lasów prywatnych. Współautor artykułów w prasie leśnej i publikacji dotyczących problematyki lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski Prezes Zarządu Onliwood

Pracownik naukowy Sieci Badawczej Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Technologii Drewna. Główne zainteresowania badawcze to użytkowanie lasu i zmechanizowane pozyskiwanie surowca drzewnego, digitalizacja sektora leśno-drzewnego, krajowa i europejska polityka leśna. Prezes portalu sprzedaży drewna Onliwood działającego od lipca 2022 r. skierowanego na obrót drewnem spoza Lasów Państwowych.Pracownik naukowy Sieci Badawczej Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Technologii Drewna. Główne zainteresowania badawcze to użytkowanie lasu i zmechanizowane pozyskiwanie surowca drzewnego, digitalizacja sektora leśno-drzewnego, krajowa i europejska polityka leśna. Prezes portalu sprzedaży drewna Onliwood działającego od lipca 2022 r. skierowanego na obrót drewnem spoza Lasów Państwowych.

mgr inż. Piotr Koczara

Starszy Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych ARiMR

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW oraz studiów podyplomowych z zakresu Systemów Zarządzania Jakością WIP SGGW. Od 2019 roku związany z Departamentem Baz Referencyjnych i Kontroli terenowych gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z zalesianiem gruntów rolnych, tworzeniem zadrzewień, oraz inwestycjami zwiększającymi bioróżnorodność lasów prywatnych.

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola