19 lutego 2017

Problem z bobrem europejskim ciągle nierozwiązany

Liczebność populacji bobra w Polsce w ciągu ostatnich dziesięcioleci uległa znacznemu zwiększeniu. Ten niegdyś rzadko spotykany gryzoń obecnie jest bardzo powszechny na terenie niemal całego kraju, łącznie z obszarami silnie zurbanizowanymi. Zwiększenie populacji bobra oraz specyfika jego działalności w środowisku naturalnym polegająca na przystosowywaniu go do własnych potrzeb nie pozostaje obojętna dla życia ludzi.

Wraz z intensyfikacją działalności bobrów odnotowano znaczący wzrost szkód w lasach, na polach i uprawach rolnych a sama działalność bobrów zaczęła także niejednokrotnie zagrażać infrastrukturze drogowej, przeciwpowodziowej, energetycznej oraz osadom ludzkim.

Warto wspomnieć, że w Polsce tradycja ochrony bobrów sięga X wieku. Odrodzenie populacji tych gryzoni w XX wieku zawdzięczamy dwóm aktom prawnym z 1919 i 1934 roku, które to pozwoliły na stworzenie fundamentów dla ochrony bobrów w Polsce. Działaniami jakie podjęto po wojnie na rzecz odbudowy i ochrony populacji bobra europejskiego w Polsce były zakupy poszczególnych osobników z ZSRR, powołanie Stacji Doświadczalnej PAN w Popielinie na Mazurach oraz realizacja Programu Aktywnej Ochrony Bobra Europejskiego, polegającego na corocznym zasiedlaniu bobrami nowych terenów.

Populacja bobrów po zakończeniu realizacji programu zasiedlania nowych terenów została pozostawiona sama sobie, w wyniku czego doszło do niekontrolowanego wzrostu jej liczebności. W ten sposób z około 235 osobników zamieszkujących Polskę w 1919 roku, obecnie mamy ich blisko 60 tys. sztuk.

W działalności bobrów jednakże nie można dopatrywać się jedynie samych cech negatywnych. Pozytywnymi aspektami ich „inżynieryjnej działalności” są miedzy innymi: zmniejszenie szczytu potencjalnej fali powodziowej, stabilizacja i podwyższenie poziomu wód gruntowych a także osadzanie się cennych cząstek organicznych i mineralnych.

Wobec narastającej ilości szkód powstałych  w wyniku działalności bobrów, konieczności skutecznego przeciwdziałania tym szkodom oraz licznym naciskom na jego dalsza ochronę połączoną z możliwością odstrzału, rzeczą obligatoryjną do zrealizowania wydaje się być uregulowanie statusu prawnego bobra.

Problem z bobrem europejskim istnieje czy nam się to podoba, czy nie. Trzeba wreszcie zacząć działać i stworzyć takie rozwiązania prawne, które pozwolą na jednoczesną, racjonalną ochronę tego gatunku oraz eliminację powodowanych przez niego zagrożeń.

Źródło:Link

Fot. dziennikbałtycki.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola