Unia europejska
17 maja 2021

Posłowie chcą ułatwić ekologiczne inwestycje na gruntach leśnych

Posłowie chcą zmienić zasady gospodarowania lasami i gruntami pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych. Według planowanej nowelizacji ustawy o lasach  inwestorzy będą mieli możliwość zamiany  gruntu leśnego na działkę inwestycyjną dla realizacji inwestycji ekologicznych, takich jak: farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, ale też i spalarnie śmieci bez obowiązku dokonywania dopłat.

 – Z zainteresowaniem przyglądamy się  tym propozycjom. Popieramy zmiany, które mają na celu ułatwianie inwestycji ekologicznych, które będą służyć rozwojowi naszego kraju, jednakże jako organizacja pozarządowa widzimy wiele zagrożeń wynikających z zaproponowanej nowelizacji ustawy o lasach – głosi pogląd Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów Prywatnych.  – Popieramy dobre zmiany dotyczące prywatnych właścicieli lasów,  sprzyjałoby temu także powołanie Izb Leśnych.  Z kolei zdaniem niektórych osób planowana nowelizacja przyczyni się do wielu nadużyć co doprowadzi do degradacji najcenniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów leśnych w Polsce. Osoby te obawiają się, że wielu inwestorów będzie dążyć do zamiany terenów pofabrycznych, czy zdegradowanych ekologicznie na cenne działki leśne.

Zamiana bez dopłat,  łatwiejsze inwestycje

 Zgodnie z proponowaną nowelizacją będzie można dokonać zamiany gruntu leśnego przy realizacji każdej inwestycji, także prywatnej, wpisanej do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Nowelizacja przewiduje w przypadku określonych inwestycji, że „zamiana  dokonywana będzie bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości”.  

Planowana nowelizacja rozszerza katalog inwestycji umożliwiających zamianę państwowych gruntów leśnych na inny dowolny grunt (np. nieużytek) lub budynek należący m.in. do prywatnego inwestora.  Zakłada, że lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości „w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza”.  Decyzje o takich zamianach mają być podejmowane przez Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych, Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki. Nowelizacja jest procedowana  w sejmowej  komisji gospodarki i rozwoju oraz komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Nowe możliwości?

Jak podkreślają eksperci, nowelizacja ustawy o lasach państwowych stworzy nowe możliwości inwestycyjne pod famy fotowoltaiczne i wiatrowe, ale też i drogi i spalarnie śmieci. Co ważnie, nie muszą  to być inwestycje publiczne, ale również prywatne. Jak zauważają autorzy projektu nowelizacji ustawy: “Projektowana ustawa, poprzez wprowadzenie rozwiązań dotyczących realizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza, będzie wywierała skutki społeczne i gospodarcze poprzez przyczynienie się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego w związku z inwestycjami realizowanymi na terenach pozyskanych od Lasów Państwowych. Pośrednio ustawa wpłynie również na poprawę sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez umożliwienie im współpracy przy realizacji przedsięwzięć wykonywanych w efekcie zrealizowanych inwestycji. Należy też wskazać na pozytywne skutki dla finansów publicznych w związku z podatkami płaconymi w przyszłości przez podmioty gospodarcze zaangażowane w realizację inwestycji oraz w działalność prowadzoną po ich zrealizowaniu.”

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami  lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych można zamienić  na inne grunty i nieruchomości, ale tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej. Dodatkowo zamiana ta jest przeprowadzana na podstawie wyceny różnej wartości gruntów przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, zamiana uwarunkowania celami polityki leśnej dokonywana będzie przez nadleśniczego, ale po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Jednak ten ostatni będzie musiał uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego.  Zamiany będą się odbywały za zgodą Dyrektora Generalnego, na wniosek złożony przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Więcej informacji: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1098

 Fot. niebowlesie.pl

DR

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola