Unia europejska
25 lipca 2021

Posłowie chcą ograniczenia wycinki lasów w aglomeracjach miejskich

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zaproponowali projekt nowelizacji ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody, który ma na celu ograniczenie wycinki lasów na terenie aglomeracji miejskich i zwiększenie roli samorządu wojewódzkiego w decyzjach o wycince na tych obszarach.

 - Zależy nam na zrównoważonej gospodarce leśnej i popieramy rozwiązania temu sprzyjające, ale szkoda, że wnioskodawcy nie skonsultowali tego projektu z właścicielami lasów, którzy również mają swoje grunty na terenach aglomeracji miejskich – komentuje prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefan Traczyk. Podkreśla, że np. w Warszawie znajduje się ponad 3000 ha lasów prywatnych położonych na prawie 14 tysiącach działkach.

Według wnioskodawców projektuw ostatnich latach odnotowany jest wzrost przeprowadzanych wycinek i pozyskiwania drewna z lasów wokół aglomeracji miejskich, w celach gospodarczych”, co powoduje, ich zdaniem, „zmniejszenie ilości drzew na terenie lasów”. „W czasach rosnącego zanieczyszczenia środowiska i ocieplenia klimatu, lasy ochronne aglomeracji miejskich pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie. Nieodpowiedzialna wycinka tych lasów w celach gospodarczych negatywnie wpływa na jakość powietrza i cały ekosystem aglomeracji miejskich” – czytamy w uzasadnieniu. Jednakże można odnieść wrażenie, że tak naprawdę wnioskodawcom nie chodzi o pochylenie się nad tematem i stanem faktycznym, tylko jedynie o wydźwięk propagandowy swej propozycji.

Przedstawiony projekt zmiany ustawy o lasach dodaje w art. 3 pkt. 1 lit b do wyliczenia obszarów leśnych także park krajobrazowy oraz lasy ochronne aglomeracji miejskich. Uzupełnienie to spowoduje, zdaniem wnioskodawców,  traktowanie tych lasów jako obszaru szczególnego, a nie obszaru związanego z gospodarką leśną. - Jest to odpowiedź na potrzebę wprowadzenia ochrony parków krajobrazowych i lasów ochronnych aglomeracji miejskich przed wycinką gospodarczą drzew – podkreślają wnioskodawcy. Projekt po art. 20 dodaje ponadto art. 20a, który wyłącza z planu urządzenia lasu lasy ochronne aglomeracji miejskich, poza zabiegami pielęgnacyjnymi. W art. 22 ustawy o lasach projekt wprowadza sejmik województwa jako organ zatwierdzający plan urządzenia lasu.  Zapis ten, zdaniem wnioskodawców, spowoduje, że „bez zgody sejmiku województwa minister właściwy do spraw środowiska nie będzie mógł zatwierdzić Planu urządzenia lasu dla danego województwa”.

Projekt zmienia też brzmienie art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Do dotychczasowej definicji parku krajobrazowego dodaje nakaz uzyskania zgody sejmiku województwa na prowadzenie wycinki drzew w celach gospodarczych na terenie parku krajobrazowego. Proponowana zmiana według grupy posłów (wnioskodawców) Koalicji Obywatelskiej ma na celu ochronę drzewostanu w parkach krajobrazowych. Co oczywiście, w rzeczywistości nie będzie miało takiego skutku, gdyby proponowane ustawowe zapisy weszły w życie.

Jednak jak uważa, Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów, nad tematem udziału samorządu lokalnego w procesach decyzyjnych związanych z ochroną przyrody i gospodarką leśną jest kierunkiem godnym przeanalizowania.

Szczegóły nowelizacji:  https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-592-2021/$file/9-020-592-2021.pdf

DR

Fot. link

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola