26 lutego 2017

Nowe zasady wycinki drzew a konsekwencje dla budżetu państwa

Jak donosi dziennik Rzeczpospolita obecna wycinka drzew na wielka skale może mieć negatywne konsekwencje dla budżetu państwa i spowodować  w przyszłości jego obciążenie kosztami odnowienia drzewostanów.

Podstawą prawna do nałożenia na budżet państwa takiego obciążenia jest art. 12 ust 1 i 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Artykuł ten mówi  iż:

„ 1. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa.

2. Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, wydają:

1) minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym” – w odniesieniu do lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, będących w użytkowaniu wieczystym oraz lasów przekazanych w użytkowanie na mocy art. 40;

2) starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego – w odniesieniu do pozostałych lasów, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.”

Biorąc pod uwagę mnogość powodów uzasadniających wycinkę drzew oraz wycinki dokonywane przez nieustalonych sprawców, wg Rzeczpospolitej obciążenia finansowe dla budżetu związane z odnowieniem drzewostanów mogą być znaczne.

W dzienniku przytoczono następujący przykład: „Antoni B. (dane zmienione) i jego dwaj bracia domagali się 50 tys. zł na pokrycie kosztów odtworzenia zniszczonych 2 ha prywatnego lasu w gminie Bielsk Podlaski. Powołując się na wspomniany przepis, zwrócili uwagę, że nie ustalono sprawcy szkody, a drzewa należało wyciąć z powodu zniszczeń spowodowanych przez burze. Koszty odnowienia lub przebudowy drzewostanu powinien wiec pokryć budżet państwa.

 Ponieważ nie przedłożyli faktur i rachunków potwierdzających poniesione koszty, lecz tylko opinie o uprzątnięciu zniszczonego terenu, starosta bielski wydał odmowna decyzje. Jego zdaniem środki z budżetu mogą być przeznaczone jedynie na zagospodarowanie i ochronę związaną z odnowieniem lub przebudowa drzewostanu. Skoro właściciele lasu nie podjęli takich działań i nie ponieśli ich kosztów, nie można było im przyznać środków z budżetu państwa na ten cel.

W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku właściciele lasu stwierdzili, że z art. 12 ustawy o lasach nie wynika, aby to oni sami musieli najpierw ponieść koszty, które dopiero później zostaną im zwrócone. Nie maja aż tyle pieniędzy na sfinansowanie odnowienia i odbudowy zniszczonego drzewostanu, a taki obowiązek ciąży na nich w terminie do pięciu lat.

WSA przyznał racje skarżącym i uchylił zakwestionowane decyzje. Zdaniem sądu art. 12 ustawy o lasach uprawnia we wskazanych okolicznościach właściciela lasu do otrzymania środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę lasu, związanych z jego odnowieniem i przebudową, także przed poniesieniem wydatków na ten cel. Nie można ich jednak wydatkować dowolnie, lecz musi się to odbywać w porozumiewaniu z właściwymi służbami i organami gospodarki leśnej.”

Źródło: Dziennik Rzeczpospolita- wydanie z dnia 23 lutego 2017r.

Fot. kb.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola