12 grudnia 2017

Kampinoskie Bagna - Spotkanie Komitetu Sterującego

W dniu 6 grudnia 2017 roku w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego odbyło się zebranie komitetu sterującego projektem "Kampinoskie Bagna". W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego, pan Michał Miazga - REC Polska, przedstawiciele samorządów lokalnych związani z realizacją projektu. 

Projekt rozpoczął się pod koniec 2013 i ma na celu zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację następujących celów cząstkowych: trwała poprawa uwilgotnienia wybranych fragmentów siedlisk wilgotnych Puszczy Kampinoskiej, zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych, ograniczenie konfliktów pomiędzy ochroną przyrodya interesami  społeczności lokalnych. 

W ciągu ostatnich lat podjęto działania w celu budowy wielu obiektów hydrotechnicznych na terenie KPN. Wybudowane obiekty mają na celu zwiększenie retencjonowania wody w obniżeniach terenu poza terenami związanymi z działalnością lokalnych społeczności. W ramach projektu planowane jest spowolnienie spływu wód do głównych kanałów. Zostanie to osiągnięte dwoma metodami. Pierwsza metoda to wybudowanie, wzdłuż wybranych fragmentów Kanału Łasica i Zaborowskiego grobli wzdłużnych, izolujących cenne siedliska. Druga metoda to wybudowanie na rowach melioracji szczegółowej ok. 40 progów piętrzących. Będą to niewielkie budowle o stałym poziomie piętrzenia. Ich rolą będzie powstrzymanie nadmiernego spływu wód w okresach suchych. W rejonie dolnej Łasicy oraz Kanału Zaborowskiego  planowane jest wykupienie ok. 120 ha gruntów prywatnych przylegających bezpośrednio do tych cieków. Natomiast w okolicy miejscowości Sadowa zostanie wyremontowana grobla zapobiegająca wylewaniu się wód wysokich z terenu Puszczy Kampinoskiej na teren dwóch sąsiednich wsi. Dodatkowo planowane jest także opracowanie Planu Zarządzania Populacją Bobra. 

Obecny rok jest rokiem mokrym, co powoduje, że część prac zostanie zakończona na wiosnę 2018 roku. Cały projekt zostanie zakończony pełnym monitoringiem siedlisk mokradłowych znajdujących się w obszarach objętych projektem Life+.  

Partnerami projektu są: 

REC Polska – koordynacja projektu, działania hydrotechniczne i działania komunikacyjne,  

Kampinoski Park Narodowy – wykupu gruntów, 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – przygotowanie projektów hydrotechnicznych, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – monitoring przyrodniczy, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – konferencja zamykająca.  

Źródło: www.kampinoskiebagna.pl 

 

Zdjęcia grobla w Sadowej wyremontowana z funduszy projektu. 

Fot. kampinoskiebagna.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola