Unia europejska
03 maja 2021

Izby Leśne usprawnią zarządzanie lasami prywatnymi

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów uważa, że w związku ze zwiększaniem się powierzchni lasów prywatnych  w Polsce i kontrowersjami związanymi z zarządzaniem nimi niezbędne jest powołanie Izb Leśnych.  Zdaniem organizacji Izby Leśne przyczynią się do lepszego wykorzystania potencjału lasów prywatnych, dzięki usprawnieniu zarządzania tymi terenami i ich użytkowania.

Według kwietniowego raportu Najwyższej Izby Kontroli w wielu lasach prywatnych nadzór, ochrona bioróżnorodności czy nawet zabezpieczenie na wypadek pożaru to fikcja. W blisko połowie skontrolowanych przez NIK starostw właściciel lasu to urzędnik państwowy, który sam sobie akceptował dokumenty lub zlecał to podwładnemu.

 – Powołanie Izb Leśnych poprawi sytuację właścicieli i zarządców lasów oraz ułatwi np. pozyskiwanie dodatkowych środków w postaci dotacji i  funduszy celowych na zarządzanie terenami leśnymi. Przyniesie korzyści także Skarbowi Państwa, dzięki dodatkowym dochodom z VAT, PIT i CIT – mówi dr inż. Stefan Traczyk Prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów.  Według Stowarzyszenia powołanie Izb Leśnych przyniesie właścicielom lasów  dodatkowe dochody, dzięki  zmniejszeniu kosztów zarządzania, użytkowania oraz pielęgnowania lasu.

Według organizacji Izby Leśne miałyby być zrzeszeniem właścicieli lasów prywatnych funkcjonującym, co do zasady, w obrębie danego powiatu. Stanowiłyby formę współpracy właścicieli lasów umocowaną prawnie, która będzie działać w obszarze integrowania, finansowania, zagospodarowania oraz reprezentowania właścicieli lasów prywatnych. Izby byłyby instytucją pełniącą jednocześnie rolę grup producenckich i samorządu leśnego.

Powołanie Izb Leśnych wymaga nowelizacji ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) oraz nowelizacja kilku obowiązujących aktów prawnych.  Zgodnie z projektem Izby Leśne byłyby finansowane m.in. z podatku leśnego, dotacji z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska,  środków wnoszonych z opłat za wyłączanie gruntów z produkcji leśnej oraz darowizn, odpisów, składek, dotacji celowych i  ulg.

Powierzchnia lasów prywatnych w Polsce wynosi 1,788 mln ha (19,3% całkowitej powierzchni leśnej) i systematycznie wzrasta. W 2018 r. przybyło łącznie 12 tys. ha gruntów leśnych, w tym połowa – 6 tys. ha to lasy prywatne. W dwóch poprzednich latach wzrost powierzchni lasów prywatnych wyniósł odpowiednio 8 i 9 tys. ha.

W Polsce mamy prawie 900 tys. prywatnych gospodarstw leśnych, które są własnością i współwłasnością około 3 mln osób. Przeciętna wielkość lasu prywatnego to 1 ha. Działki wchodzące w skład lasów prywatnych są, co do zasady, rozdrobnione oraz bardzo często posiadają nieuregulowany stan własnościowy. Lasy prywatne w Polsce charakteryzują się małą intensywnością użytkowania surowca drzewnego, jak również zaniedbaniami w zakresie pielęgnacji. W drzewostanach prywatnej własności przeważają młodsze klasy wieku, a największy udział (31,4%) ma III klasa wieku (41–60 lat).  

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola