Unia europejska
10 maja 2021

Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych

Prezes Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa  ogłosił termin naboru wniosków "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W  tym roku dostaną dopłatę rolnicy, którzy zdecydują się na posadzenie lasów na słabych gruntach.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. Wsparcie jest przyznawane rolnikowi, jak również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw. Należy je składać do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

W ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych", rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii:

  • wsparcia na zalesienie,
  • premii pielęgnacyjnej,
  • premii zalesieniowej

Rolnik, który w 2020 roku złożył wniosek o pomoc na założenie uprawy leśnej (o przyznanie wsparcia na zalesienie), w 2021 r.  i w kolejnych latach powinien złożyć wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Wsparcie na zalesienie jest jednorazową, zryczałtowaną płatnością z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów. Pieniądze są wypłacane w pierwszym roku zalesienia. Pomoc może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania.

Przypominamy wybrane stawki pomocy na zalesianie w 2020 roku:

Zalesianie w warunkach korzystnych - drzewa liściaste: 11 920 zł/ha

Zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° - drzewa iglaste: 11 910 zł/ha

Zalesianie na gruntach erozyjnych - drzewa liściaste: 9 117 zł/ha

Zabezpieczanie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką metalową: 8,82 zł/mb

Zabezpieczenie drzewek 3 palikami: 1 132 zł/ha

Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie może być złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją może być złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą. Taki wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, a także zawierać adres elektroniczny  składającego dokument.

Wnioski oraz załączniki do wniosków mogą być składane w postaci pliku w następującym formacie: JPEG, PDF, XML, XLS, XLSX, TIF (TIFF), DOC, DOCX, PNG lub RTF.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow/wsparcie-na-zalesienie/zasady-wsparcie-na-zal-2021.html

DR

Fot. www.skog-supply.se

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola