05 sierpnia 2022

Usługi rolnicze i leśne – wydłużony termin składania wniosków
do 21 października 2022 r. 

Do 21 października 2022 r. został przedłużony termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych. Pierwotnie nabór miał zakończyć się 19 sierpnia. Jest to pomoc udzielana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie.


Kto może skorzystać ze wsparcia
Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 


Jakich działalności dotyczy
Wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów używanych w produkcji rolniczej lub wykorzystania technologii cyfrowych. 


Formalne wymogi czasowe 
W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.


Jaka wartość wsparcia 
Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 proc.


Najważniejsze informacje dla beneficjentów znajdują się na przygotowanym przez ARiMR filmem instruktażowym: "Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" - Webinarium


Gdzie składać wnioski
Wnioski do 21 października 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.


Więcej: Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - nabór 7 lipca 2022 r. do 21 października 2022 r.

 

Źródło: www.gov.pl/arimr 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola