Unia europejska
25 stycznia 2018

Strategia Leśna Unii Europejskiej

W Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów UE trwają obecnie prace nad przeglądem strategii leśnej Unii Europejskiej. Jak podkreślono w dokumencie roboczym, który stanowi punkt wyjścia do wydawanej przez Komitet Regionów opinii, strategia leśna UE musi być kompleksowa. Nadal powinna też - w ocenie samorządowców - opierać się na wielofunkcyjności lasów i na ich wieloaspektowym wpływie społeczno-gospodarczym.

Wg Komitetu Regionów (złożonego z samorządowców z 28 państw UE- także z Polski) lasy we władaniu samorządów stanowią trzecią największą formę własności w Europie.

W Unii Europejskiej kompetencje w zakresie kwestii związanych z leśnictwem należą do państw członkowskich. W kilku dziedzinach mających wpływ na obszary leśne i ich wykorzystanie Unia Europejska ma jednak wyłączne kompetencje lub dzielone z państwami członkowskimi, regionami i społecznościami lokalnymi, a także organizacjami międzynarodowymi. Do dziedzin tych należą w szczególności polityka handlowa, polityka rolna, polityka ochrony środowiska, polityka rozwoju i wdrażanie międzynarodowych porozumień w sprawie zmian klimatu.

Wypadkową  tej sytuacji jest konieczność koordynacji polityk UE w kwestiach związanych z leśnictwem na  szczeblu  UE oraz ocena skutków globalnych zobowiązań UE w zakresie wykorzystania lasów. Strategia leśna jest dobrym narzędziem koordynacji na szczeblu UE. Powinna uwzględniać wspólne cele państw członkowskich oraz różnice między nimi” – podkreślono w dokumencie Komitetu Regionów.

Autorzy dokumentu wskazują, że właściciele lasów w postaci samorządów mogą także zarządzać lasami i wdrażać przepisy ich dotyczące dlatego, że posiadają doświadczenie oraz fachową wiedzę w tej dziedzinie.

W dokumencie podkreślono, że władze lokalne i regionalne także powinny brać udział w konsultacjach strategii leśnej UE z tego względu, że  lasy mają  dla nich ważne znaczenie gospodarcze, środowiskowe i społeczne

Według wstępnej wersji opinii, która po przegłosowaniu przez członków KR trafi do unijnych instytucji, polityka leśna musi być zrównoważona pod względem gospodarczym. Jak zauważono, sektor leśnictwa zapewnia miejsca pracy dla 3,5 mln ludzi w Unii Europejskiej. „Wiele z tych miejsc pracy ma kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich oraz obszarów słabo zaludnionych. UE nie powinna opierać swojego sektora leśnego na wykorzystywaniu surowców z krajów rozwijających się” – ocenili samorządowcy.

Wstępna wersja dokumentu zawiera zapis o konieczności zrównoważenia polityki leśnej pod względem gospodarczym i środowiskowym. Zaznaczono przy tym, że zrównoważone wykorzystanie lasów wymaga wysokiej jakości badań leśnych oraz otwartej wymiany informacji.

Warto wspomnieć, że Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w procesie tworzenia prawa unijnego, w sprawach dotyczących samorządów. Jeżeli tego nie dopełnią, KR może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Źródło: Link

Fot. radiopoznan.fm

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola