Unia europejska
15 listopada 2021

Rząd zaproponował nowe przepisy dotyczące „dobrych praktyk” właścicieli lasów

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie przyrody i o lasach. Nowe przepisy dotyczą dobrych praktyk, do jakich mają się stosować właściciele lasów. Chodzi m.in. o zakaz całkowitej wycinki drzew rosnących w bezpośredniej bliskości rzek i jezior, oraz zapewnienie ochrony chronionym gatunkom zwierząt.

Zmianę w przepisach, którą przyjął rząd, wymusza decyzja Komisji Europejskiej, zgodnie z którą polskie prawo narusza dyrektywę siedliskową i ptasią. Projekt zakłada dodanie do ustawy o ochronie przyrody artykułu, zobowiązującego właścicieli lasów do stosowania wymagań dobrej praktyki na etapie przygotowywania, jak i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej. Dodany ma też być przepis, dzięki któremu właściwy minister będzie mógł określić wymagania dobrej praktyki w drodze rozporządzenia.

Według ministerstwa klimatu i środowiska nowe rozwiązania merytoryczne dotyczące dobrych praktyk zakładają przede wszystkim rozdzielenie kodeksu na zbiór zasad na etapie przygotowawczym i na etapie realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej.

Właściciele lasów mają zostać objęci obowiązkiem przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni. Doprecyzowany ma zostać sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych.

W nowych przepisach pojawi się także wskazanie, że działania z zakresu gospodarki leśnej nie mogą powodować umyślnego zabijania zwierząt i niszczenia okazów gatunków, wymienianych w odpowiednich załącznikach do dyrektyw.

Projektowane przepisy wprowadzają też ograniczenie wycinki drzew w lasach. Po zmianach nie będzie można prowadzić całkowitej wycinki na terenach znajdujących się co najmniej 25 m od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego nie stosuje się cięć zupełnych. Nowe przepisy mają też określić średni poziom ilości martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz zasady pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.

DR

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola