13 czerwca 2017

Propozycja zmian zasad prawa do pierwokupu gruntów leśnych przez LP

Posłowie klubu parlamentarnego Kukiz '15 przedłożyli w sejmie projekt ustawy nowelizującej dotychczasową ustawę o lasach.

Projekt zmian obejmuje zastąpienie prawa do pierwokupu tak zwanym sprzeciwem nadleśniczego. Nabycie nie mogłoby nastąpić, jeśli nadleśniczy wyraziłby sprzeciw w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty zgłoszenia przez zbywcę zamiaru nabycia gruntu. Taki sprzeciw wyrażany byłby w formie decyzji administracyjnej.

Obecnie Lasy Państwowe są świetle przepisów podmiotem uprawnionym w kwestii ustalenia ceny za sprzedawane grunty. Jeśli uznają one, że oferta prywatnego właściciela jest zbyt wygórowana, mogą zwrócić się do sądu, który wyznaczy rzeczoznawcę. Wycena tego ostatniego opiera się często na zaniżonej – jak wskazują projektodawcy – cenie wpisanej do aktu notarialnego.W kwestii ustalania ceny projektodawcy chcą wzmocnić pozycję zbywcy, dając mu jedną z trzech możliwości:

  • wystąpienia do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej gruntu nabywanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w sytuacji, gdy zbywcy nie odpowiada ustalona przez Dyrekcję Generalną wartość,
  • złożenia pisemnego oświadczenia o cofnięciu żądania nabycia gruntu przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, gdy z jakichkolwiek powodów zrezygnował ze zbycia gruntu,
  • niepodejmowania żadnej z powyższych czynności, co równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na zbycie gruntu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych za zapłatą równowartości pieniężnej określonej w powiadomieniu

Fot. niebowlesie.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola