Unia europejska
06 czerwca 2021

Posłowie chcą więcej informacji o polityce leśnej

Posłowie chcieliby uszczegółowić procedurę informowania Sejmu o polityce leśnej. Według proponowanej przez posłów nowelizacji ustawy o lasach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych byłby zobowiązany do przedstawienia właściwej komisji sejmowej raportu o stanie lasów oraz sprawozdania finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych do 30 czerwca każdego roku. Projekt skierowano do prac do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przedstawicielem wnioskodawców nowelizacji jest Wanda Nowicka

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów z uwagą przygląda się proponowanym nowelizacjom ustawy o lasach, a w szczególności w kwestiach usprawniających zarządzanie lasami i to niezależnie od formy ich własności. SLiWL z zainteresowaniem przyglądamy się proponowanym zmianom, jednakże uważa, że na tematykę leśną należy patrzeć całościowo.

Zdaniem wnioskodawców obecna ustawa w niewystarczający sposób określa  obowiązek sprawozdawczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a dodanie terminu przedstawienia raportu i sprawozdania zwiększy przejrzystość procedury.

Nowelizacja przewiduje także, że po przedstawieniu sprawozdania i raportu właściwej  komisji minister właściwy do spraw środowiska przedstawi tej samej komisji opinię do raportu oraz sprawozdania. Zdaniem wnioskodawców ta propozycja „dookreśli przepisy art. 52 ustawy, zwiększy rolę kontrolną Sejmu oraz poprawi stan informacji opinii publicznej na temat gospodarki leśnej oraz ochrony środowiska na terenach pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.  Według  posłów „poprawi to świadomość społeczną dotyczącą roli lasów w środowisku oraz bieżących problemów związanych z ich utrzymaniem. Będzie ponadto podstawa merytorycznej dyskusji w obecności osób zarządzających i nadzorujących gospodarkę leśną”.  „Dyskusja podczas posiedzenia właściwej komisji będzie również okazją do zweryfikowania nieprawdziwych informacji pojawiających się w dyskusji publicznej, podania faktów oraz rzeczywistego stanu lasów w Polsce” dodają w uzasadnieniu zmian.

Obecnie podstawą przedkładanych Sejmowi informacji Rady Ministrów o stanie lasów są raporty o stanie lasów. Raporty sporządzane są corocznie, ale ustawa nie wskazuje, z jaką częstotliwością Rada Ministrów ma informować Sejm o stanie lasów oraz o realizacji krajowego programu zwiększania lesistości. Z samej ustawy nie wiadomo także, czy Rada Ministrów czyni to z własnej inicjatywy, czy na żądanie Sejmu.

Postępy procesu legislacyjnego oraz projekt projektowanych zmian znajduje się pod niniejszym linkiem:

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DE83BE29307CDDABC12586DA005490BF

 

DR

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola