17 stycznia 2021

Podatek leśny w 2021 roku

Benjamin Franklin mawiał, że pewne są tylko śmierć i podatki. Obowiązek uiszczenia podatku spoczywa więc także na prywatnych właścicielach lasów.

Podatek leśny „pojawił” się za sprawa ustawy o lasach z 1991 roku. Obecnie reguluje go odrębna ustawa z 2002 r. o podatku leśnym. Należny jest od wszystkich gruntów leśnych (oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”) z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Kwota podatku leśnego zmienia się co roku. W 2021 r. stawka podatku leśnego wynosi 43,30 zł. Podstawa jego naliczenia jest wielkość posiadanego (lub użytkowanego) lasu. Jej wysokość uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna. Główny Urząd Statystyczny wylicza ją i podaje w stosownym komunikacie. Kwota podatku za każdy hektar lasu stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2020 r. było to 196,84 zł za 1 m3 drewna. W związku z tym podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) w 2021 r. wynosi dokładnie 43,3048 zł.

Dla niektórych lasów, np. wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawkę podatku obniża się o połowę. W szczególnych przypadkach możliwe jest także obniżenie uchwałą rady gminy kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, a w rezultacie wymiaru podatku leśnego. Za niektóre lasy nie zapłacimy podatku wcale. Zwolnione z opłaty są m.in. lasy z drzewostanem do 40 roku życia, lasy zabytkowe, użytki ekologiczne (oznaczone w ewidencji gruntów jako E-Ls), lasy uczelniane lub należące do instytutów badawczych. Także tu rady gmin mogą uchwalić jeszcze inne zwolnienia przedmiotowe.

Zobowiązani do uiszczania podatku leśnego są nie tylko właściciele lasów (zarówno osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne – w tym spółki – nieposiadające osobowości prawnej), ale także posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy prywatny właściciel lasu nabywa z miesiącem następującym po nabyciu lasu, wygasa natomiast ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek (czyli np. sprzedaż lasu).

Osoby fizyczne podatek uiścić muszą w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli jednak naliczony podatek nie przekracza 100 zł, wówczas płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej opłacają podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego (do 15. dnia każdego miesiąca).

Poza dopilnowaniem opłacenia podatku leśnego warto także pamiętać o obowiązku składania do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Tę pierwsza składamy np. po zakupie lasu lub zmniejszeniu jego powierzchni. Obowiązek składania informacji i deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola