22 października 2017

Obrót gruntami leśnymi w Polsce

Dnia 12.10.2017 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Celem spotkania było rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. Projekt ustawy był prezentowany przez posła Jarosława Sochajko. Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów reprezentował Prezes Stefan Traczyk.

Według posła prezentującego ustawę proponowane zmiany mają doprowadzić do skrócenia postępowania związanego z  procedurą administracyjną, związaną ze sprzedażą gruntów leśnych i uproszczą przepisy. Ponadto możliwość wycofania się ze sprzedaży gruntów leśnych przez właściciela ma zwiększyć pewność obrotu prawnego i wpłynąć pozytywnie na gospodarkę gruntami leśnymi. Według posła Sochajko pomysł na zmianę ustawy o lasach narodził się podczas spotkań z rolnikami, którzy mieli zgłaszać swoje obiekcje do aktualnych regulacji prawnych - brak możliwości wycofania się z prawa pierwokupu gruntów leśnych przez LP. Projekt ustawy miałby zwiększyć ochronę własności prywatnej zachowując jednocześnie prawo pierwokupu gruntów przez LP. LP będą mogły kupić nieruchomość, ale po cenie rynkowej, po wystąpieniu do sądu w celu ustalenia wartości nieruchomości. Obywatel natomiast może przyjąć cenę albo wystąpić do LP z informacją, że odstępuje od zamiaru sprzedaży gruntu - nie zmuszając LP do zakupu. Wg posła problematyczny jest artykuł 37a, który pozbawia zbywcę możliwości odstąpienia od sprzedaży w przypadku wykonania prawa pierwokupu przez LP. W proponowanej ustawie znajdują się 3 najważniejsze punkty mające zastosowanie w przypadku chęci zbycia gruntu leśnego przez zbywcę: 1-umowa sprzedaży pomiędzy zbywcą a drugą strona będzie mogła być zawarta chyba że Nadleśniczy wyrazi sprzeciw  w okresie 30 dni; 2- gdy Nadleśniczy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z drugą strona to zbywcy będzie przysługiwało prawo żądania od  DGLP złożenia oświadczenia o nabyciu takiego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej wartości rynkowej gruntu; 3-po zawiadomieniu zbywcy przez DGLP o wysokości równowartości pieniężnej zbywanych gruntów, właściciel gruntu będzie mógł wystąpić do sądu w celu ustalenia ceny rynkowej gruntu określonej przez rzeczoznawcę, złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tych gruntów przez Dyrekcje Generalną LP, bez podania powodów odstąpienia od żądania i wyrazić zgodę, (w przypadku nie podjęcia żadnych czynności) na zakup gruntu przez LP w cenie proponowanej przez LP.

Po wygłoszeniu treści ustawy przez posła Sochajko wysłuchano opinii rządu w tej sprawie. Strona rządowa zgłosiła swoje obiekcje co do wprowadzenia przez projekt ustawy instytucji sprzeciwu, który da dodatkowo możliwość składania odwołań i nadmiernie wydłuży proces zakupu. Instytucja sprzeciwu jest stosowana z ramienia prawa administracyjnego a prawo pierwokupu jest stosowane na podstawie kodeksu cywilnego. Dodatkowo Nadleśniczy zgodnie z projektem mógłby wyrazić sprzeciw bez podania przyczyny. Ustawa ponadto zakłada odwrócenie obecnie panującego porządku. Obecnie Nadleśniczy zgłasza chęć kupna a zgodę na kupno wydaje Dyrektor Generalny LP. Wg ustawy  Nadleśniczy wyraża chęć/sprzeciw a Dyrektor Generalny musi grunt kupić. Na mocy obowiązującego prawa DGLP nie może nabywać gruntów leśnych ponieważ jest to kompetencja Nadleśniczego. Ustawa zrzuca obowiązki Nadleśniczego na zbywcę- który jeżeli nie zgadza się z zaproponowaną ceną, musi wystąpić do sadu o ustalenie ceny. To także powoduje wydłużenie procesu zakupu i angażuje zbywcę w czynności formalnoprawne na których może się on nie znać. Wg strony rządowej rolnicy nie zgłaszają sprzeciwu do samorządów rolniczych co do funkcjonowania przepisów obecnych i przepisy obecnej ustawy funkcjonują poprawnie.

Poseł Kukiz15 wskazywał z kolei na różne traktowanie własności na jednym obszarze prawnym oraz że dotychczasowe prawo ograniczało dysponowanie prywatnym gruntem leśnym.

W przypadku pozostałych posłów zdania były podzielone część posłów wykazywała, że przedstawiona ustawa znacznie wydłuży proces sprzedaży gruntów i dodatkowo będzie niekorzystna dla zbywcy a pozostali posłowie starali się udowodnić ułomność dotychczas obowiązującego prawa.

W imieniu SLiWL głos zabrał Prezes Stefan Traczyk. W swoim wystąpieniu Prezes naszego stowarzyszenia przytoczył dane statystyczne dotyczące ilości prywatnych właścicieli lasów oraz powierzchni prywatnych gruntów leśnych. Ponadto w swoim wystąpieniu Stefan Traczyk wskazał na fakt, że dotychczas obowiązująca ustawa doprowadziła do ustabilizowania rynkowych cen działek leśnych a prywatni właściciele lasów nie zgłaszali jakichkolwiek skarg z których wynikałoby, że Lasy Państwowe nadużywają prawa pierwokupu.

W wyniku dalszej dyskusji z której wynikało, ze obywatele nie zgłaszają obiekcji co do aktualnego stanu prawnego regulującego obrót działkami leśnymi oraz wobec licznych zastrzeżeń co do zgłoszonego projektu ustawy, pojawiły się wnioski o jej odrzucenie w głosowaniu.

Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie wniosku o odrzucenie zgłoszonego projektu ustawy. W głosowaniu za odrzuceniem było 27 posłów, 13 przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Wideo z posiedzenia znajduje się pod linkiem:Link

Fot. sejm.gov.pl

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola