10 marca 2018

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Jak informuje portal samorzad.pap.pl sejmowa komisja ds. petycji przygotowała projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Projekt ten zakłada możliwość wydania decyzji o wycięciu drzewa przez organ wykonawczy samorządu terytorialnego bez zgody właściciela działki, w sytuacji gdy zagraża ono zdrowiu i życiu ludzi lub sąsiednim budynkom.

Nowelizacja ustawy pozwoli wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków na podjęcie takiej decyzji bez zgody właściciela działki

Zgodnie z przygotowaną nowelizacją posiadacz działki będzie zobowiązany do wycięcia drzewa w terminie wyznaczonym przez organ, który podjął decyzje o jego usunięciu. W przypadku nie zastosowania się do decyzji o usunięciu drzewa przez właściciela działki na której ono rośnie, wycinki dokona organ wydający decyzje na koszt właściciela nieruchomości. W przypadkach szczególnych organ wykonawczy samorządu terytorialnego może nadać decyzji o wycięciu drzewa rygor natychmiastowej wykonalności.

Wg autorów nowelizacja ustawy nie wywoła skutków gospodarczych i finansowych dla sektora finansów publicznych, pozwoli natomiast na „realny wzrost zaufania obywateli do Państwa, wzmocni przekonanie, że w sytuacji, gdy z powodu indolencji sąsiada (który nie chce usunąć swojego drzewa) zagrożone jest ich życie, zdrowie lub mienie – nie są pozostawieni sami sobie lecz mają oparcie w instytucjach Państwa"

Źródło: Link

Fot. samorzad.pap.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola