Unia europejska
28 stycznia 2017

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące usuwania drzewi krzewów. Są one wynikiem wprowadzonej pod koniec ubiegłego roku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia uprawnień właścicieli nieruchomości prywatnych oraz zwiększenia decyzyjności jednostek samorządowych dotyczącej wycinki drzew i krzewów na ich terenie.

Jedną z ważniejszych  zmian w dotychczasowych przepisach jest zwiększenie obwodów drzew, których usunięcie z nieruchomości nie wymaga urzędowego zezwolenia. Od 1 stycznia br. zgodana wycinkę nie będzie wymagana jeżeli obwód drzewa na wysokości 130cm nie przekracza 100 cm(w przypadku topól, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew). Kolejnym uproszczeniem, jakie ustawodawca zawarł w nowych przepisach, jest możliwość usunięcia krzewu albo skupiska krzewów (grupy roślin krzewistych stykających się pędami), które zajmują powierzchnię nieprzekraczającą 25 m2. Ważną zmianą jest także zapis o  braku konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę, jeżeli usunięcie drzew lub krzewów ma na celu przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W przypadku przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm (w przypadku topól, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego) lub 80 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew) oraz krzewu lub krzewów jeśli pokrywają grunt o powiechni do 50m2.

Od początku roku każdy prywatny właściciel, który zamierza usunąć ze swojej posesji drzewa (niezależnie od ich obwodu) nie musi ubiegać się o zezwolenie, pod warunkiem, że wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spełnienie równocześnie obu  powyższych warunków (posiadanie tytułu własności nieruchomości oraz niezwiązana z prowadzeniem działalności wycinka)umożliwia usunięcie drzew lub krzewów bez kontroli administracyjnej.

W przypadku podmiotów gospodarczych, inwestorów czy przedsiębiorców nadal wymaganesą zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Należy pamiętać, że wprowadzone zwolnienia z obowiązku posiadania zezwoleniana wycinkę nie dotyczą bezwzględnie wszystkich drzew i krzewów. Warto upewnić się czy drzewo, które przeznaczono do usunięcia nie jest objęte ochroną konserwatorską, nie jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym czy nawodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu. Warto zaznaczyć także, że drzewo będące pomnikiem przyrody nie może zostać usunięte, dopóki obowiązuje obejmująca je ochroną uchwała rady gminy.

Opłaty

W znacznym zakresie uproszczono sposób ustalania wysokości opłat za usuwanie drzew i krzewów.Od 1 stycznia 2017r. opłata za usunięcie drzewa wynosi równowartość iloczynu liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz stawki opłaty. Opłatę za usunięcie krzewu wylicza się mnożąc stawkę wyjściową przez powierzchnię pokrytą usuwanymi krzewami wyrażoną w metrach kwadratowych. O wysokości stawki opłaty decydować będą rady gminyw drodze uchwały. Ustawodawca nałożył jednak na samorządy ograniczenia w zakresie maksymalnej wysokości stawki opłaty i nie mogą one przekraczać odpowiednio - 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych krzewów. W przypadku, gdy rada gminy nie uchwali wysokości lokalnych stawek, przyjęty zostanie maksymalny wymiar stawki określonyw ustawie.

Scedowanie kompetencji oraz zwiększenie decyzyjności w zakresie regulacji wycinki drzewi krzewów ma na celu umożliwienie lokalnym samorządom samodzielne zarządzanie zielenią na ich terenach. W zależności od prowadzonej przez gminy polityki dotyczącej ochrony zadrzewieńi zakrzewień będą one mogły kształtować przepisy w oparciu o lokalne uwarunkowania. Samorządy dostały także uprawnienia pozwalające na zaostrzenie lub  liberalizację istniejących przepisów. Każda gmina na mocy uchwały może wprowadzić inne niż ujęte w ustawie ustępstwa od obowiązku posiadania zgody na usunięcie drzew lub krzewów.

Kary

Jeżeli usunięcie drzewa lub krzewu nastąpiło bez wymaganego zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości bądź doszło do zniszczenia drzewa lub krzewu, administracyjna kara pieniężna wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Od nowego roku, w przypadku, w którym wycinka zwolniona była z obowiązku uiszczenia opłaty, kara pieniężna wynosi równowartość kwoty, która byłaby ponoszona, gdyby drzewo lub krzew nie podlegały zwolnieniu z opłaty.

Ważne

W przypadku postępowań o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów wszczętychi niezakończonych decyzją ostateczną przed 1 stycznia 2017r. stosowane są nowe regulacje prawne, jeżeli opłata naliczona według nowych stawek nie jest wyższa niż naliczona na podstawie dotychczasowych przepisów.

Do postępowań dotyczących nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, wszczętychi niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, zastosowanie mają przepisy nowe, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie dotychczasowych przepisów byłaby względniejsza (zasada niepogarszania sytuacji sprawcy).

Fot. prawoexpert.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola