29 maja 2022

Negatywna opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody dot. projektu o zmianie ustawy o lasach.

W dniu 17 maja br. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) wystosowała swoje stanowisko dot. projektu o zmianie ustawy o lasach. Przedmiotem opinii są rozwiązania zaproponowane w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 619). Zaproponowana zmiana (artykuł 1) zakłada dodanie w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) w art. 22 ustępów 6 i 7.

 

W ocenie PROP „Należy zauważyć, że w chwili obecnej spór między Komisją Europejską a Polską znajduje się na wstępnym etapie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i do czasu wydania przez TSUE wyroku stwierdzającego naruszenie przez Polskę prawa Unii Europejskiej podejmowanie działań ustawodawczych w przedmiotowej sprawie wydaje się przedwczesne.

 

Podobnie jak to miało miejsce w przedstawionej opinii dot. ww. projektu zmiany ustawy o lasach (stanowisko SLiWL do. projektu zmiany ustawy o lasach, druk senacki nr 619) wyrażonej przez Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów w dniu 24 kwietnia br., PROPO wskazuje na możliwość konsultacji przez społeczeństwo planu urządzenia lasu (PUL) i uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) na etapie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PUL i UPUL.

 

Dodatków zwrócono zbieżną ze stanowiskiem SLiWL uwagę na „umożliwienie organizacjom pozarządowym (błędnie nazywanymi „ekologicznymi”) wniesienia skargi w związku z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ planu urządzenia  lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu nadałoby tym organizacjom uprawnienia faktycznie przekraczające uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa oraz właścicieli  lasów, bowiem mogłyby stanowić podstawę do wstrzymania działań służących  zagospodarowaniu i ochronie lasów, do których to działań właściciele i zarządcy lasów  są zobowiązani na mocy prawa (ustawa o lasach i akty wykonawcze do tej ustawy).”

 

Podkreślono również m.in. zagrożenie z przyjęcia w art. 2 proponowanej ustawy możliwości zaskarżania już zatwierdzonych PULi i UPULi, wpływ na sektor finansów publicznych, odziaływanie na sektor leśno-drzewny w Polsce itp.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną opinią Państwowej Rady ochrony Przyrody i monitorowanie przebiegu legislacji na stronach senatu LINK

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola