07 lipca 2020

Leśnictwo w 2019 roku

Pod koniec czerwca Główny Urząd Statystyczny opublikował notę sygnalną o leśnictwie w Polsce w roku 2019. Dowiadujemy się z niej o wzroście powierzchni lasów o prawie 4 tys. ha względem roku 2018.

Wg danych na 31 grudnia 2019 r. powierzchnia gruntów  leśnych wynosiła 9462,9 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9258,8 tys. ha, co stanowiło 29,6 % powierzchni kraju. Wzrost powierzchni lasów to efekt zalesiania gruntów np. rolnych czy nieużytków a także przeklasyfikowania gruntów.

 

Jak podał GUS, wg standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarką leśną, udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej kraju w 2019 r. wynosił aż 30,9%. Lasy prywatne zajmowały 1 787 tys. ha (19,3% lasów kraju), w tym ponad 94% z nich stanowiła własność osób fizycznych (18,2% lasów ogółem). 84,6% gruntów leśnych prywatnych objętych było zatwierdzoną i aktualną dokumentacją urządzeniową – upul oraz inwentaryzacjami stanu lasu.

 

W informacji GUS zebrano także dane dotyczące lasów objętych ochroną. W 2019 r. 42,3% lasów w Polsce miało status lasów ochronnych. 3,6% (68,1 tys. ha) z nich znajduje się w rękach prywatnych.

W danych zebranych przez GUS nie mogło zabraknąć tych gospodarczych. W 2019 r. pozyskano w Polsce 42,4 mln m3 drewna, w tym 40,6 mln m3 grubizny (o 3,3 mln m3 mniej niż w 2018 r.) oraz 1,7 mln m3 drobnicy. Z ogólnej masy grubizny 95,7% (38,9 mln m3) przypadało na pozyskanie w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, a 3,2% (1,3 mln m3) w lasach prywatnych. W porównaniu do 2018 r. pozyskanie drewna ogółem spadło o 7,1%.

W 2019 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni ponad 63 tys. ha, w tym 51,5% stanowiły zręby i 33,9% odnowienia pod osłoną drzewostanu. Łączny rozmiar prac w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o blisko 10% – to efekt kontynuowania usuwania skutków huraganu z 2017 roku. 

Powierzchnia zalesień gruntów rolnych i nieużytków w 2019 r. wyniosła 1 164,5 ha i była o ponad 156 ha niższa w porównaniu z rokiem 2018 (spadek 12%). Blisko 59 ha uznano za zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej (w roku 2018 – 69 ha).

Z ogólnego rozmiaru zalesień  przeprowadzonych w 2019 r. 66,1% wykonali właściciele lasów prywatnych, a 29,7% Lasy Państwowe. Zalesiono 350,2 ha gruntów własności Skarbu Państwa, co odpowiada poziomowi w roku 2018.

Prace pielęgnacyjne prowadzono na obszarze 293,2 tys. ha, tj. na 3,2% powierzchni lasów kraju. W porównaniu do poprzedniego roku pielęgnacją objęto powierzchnię o 3,7% mniejszą, a prace koncentrowały się głównie na zabiegach przeprowadzanych w uprawach (75,7% pielęgnowanego areału). Z ogólnej powierzchni objętej pielęgnacją 94,7% stanowiły lasy w zarządzie Lasów Państwowych, a 4,3% lasy własności prywatnej.

Ciekawe są dane obrazujące uboczne użytkowanie lasu. W ub. roku zacznie wzrósł bowiem skup grzybów leśnych – aż o 81% (do skupów trafiło prawie 6 tys. ton)! Niej skupiono natomiast leśnych owoców . Wzrósł też skup dziczyzny (o blisko 12%). 

 

 
 

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola