18 sierpnia 2022

Biomasa z cięć pielęgnacyjnych w lasach prywatnych wspomoże zapotrzebowanie elektrociepłowni ?

Czy jest taka możliwość ? Jak mogłoby to wyglądać w praktyce ?

Z związku z publikacją artykułu pt. Polacy masowo kupują drewno na opał. Lasy Państwowe mówią o niepotrzebnej panice (https://www.money.pl/gospodarka/polacy-masowo-kupuja-drewno-na-opal-lasy-panstwowe-mowia-o-niepotrzebnej-panice-6799608994306560a.html) skontaktował się z naszym Stowarzyszeniem p. Dawid z propozycją działania w obecnej sytuacji i roli jaką mogłyby
w nim odegrać biomasa pochodząca z lasów prywatnych.

 

Dla pełnego zrozumienia i usystematyzowania pojęć warto wyjaśnić czym jest „drewno opałowe” i „gałęziówka” zgodnie z nomenklaturą stosowaną w Encyklopedii Leśnej.

  • Drewno opałowe - grupa sortymentów klasyfikacji przeznaczeniowej o minimalnych wymaganiach jakościowych: grubizna opałowa przygotowywana w stosach (wałki, szczapy), drobnica (gałęzie, chrust) odpady zrębowe, leżanina i karpina opałowa.
  • Gałęziówka - drewno małowymiarowe o grubości uniemożliwiającej wymanipulowanie wałka drewna średniowymiarowego, tj. do 7 cm w korze (5 cm bez kory) w grubszym końcu. Czasem grubość gałęzi w grubszym końcu może być nieco większa, następuje to w przypadku braku możliwości zakwalifikowania bardzo krótkiego, silnie zbieżystego, grubszego fragmentu gałęzi
    do grubizny mimo, że wałki drewna opałowego w stosach można składać.

     

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą o lasach” nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta.

 

Na podstawie przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o lasach starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych (LP). W takim przypadku nadleśniczy przyjmuje do prowadzenia powierzone przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele (odpowiednio art. 5 ust. 3a i 4 ustawy o lasach).

 

Jak wspomniano powyżej, podstawę współpracy Starosty z nadleśniczym LP w sprawach dotyczących realizacji powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa stanowi „Porozumienie”. Integralną częścią Porozumienia jest zobowiązanie Nadleśniczego do bieżącego monitorowania stanu zdrowotnego o staniu sanitarnego drzewostanu oraz sprawdzenia realizacji przez właścicieli lasu ustalonych im zadań i obowiązków. Dalsze kwestie (np. ustalanie – w drodze decyzji, zadań gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, bądź prowadzenie postępowań egzekucyjnych w związku z uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w art. 13, albo wykonania zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3, w szczególności w zakresie: ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych), przebudowy drzewostanu, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym; usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat, zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej) regulowane są indywidualnie przez strony Porozumienia. Połowa starostw w naszym kraju ma podpisane ww. Porozumienia, jednak w starostwach w których nie występują tego typu Umowy często nadzór i wiążące się z tym obowiązki wykonywane są nienależycie. W związku z powyższym, istnieje znaczna część drzewostanów pod nadzorem Starostw o niedostatecznym stanie sanitarnym, a co się z tym wiąże występuje tam znaczna ilość niewykorzystanej biomasy.

 

Chcąc zaspokoić wciąż rosnące zapotrzebowanie na biomasę pochodząca z lasu zarówno dla przemysłu drzewnego jak i energetycznego

Zgodnie z zaprezentowanym przez pomysłodawcę tokiem postepowania należałoby zwrócić się do nadzorców lasów prywatnych o wydanie decyzji nakazujących właścicielom lasów prywatnych przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, cięć sanitarnych ww. przypadkach. Z jednej strony poprawiłoby to stan sanitarny lasów, z drugiej otrzymano by dodatkową ilość surowca drzewnego z przeprowadzonych zabiegów, która mogła by być wykorzystana na cele opałowe dla elektrociepłowni. Należałoby zastanowić się nad uregulowaniem prawnym możliwości pierwokupu pozyskiwanej w ten sposób biomasy przez wskazane podmioty. W ten sposób można by w znaczny sposób wypuścić na rynek biomasę z lasów prywatnych, która mogłaby by wpłynąć na obniżenie cen tego surowca, a więc miałaby wpływ na jego ceną co mogłoby doprowadzić do tańszej produkcji energii przez elektrociepłownie.

 

Jako Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów uważamy, że pomysł p. Dawida jest warty uwagi i zainteresowania odpowiednich organów państwa.

 

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola