22 lutego 2023

Aktywnie uczestniczymy w procedowaniu planów urządzania lasu

Jednym z etapów zatwierdzania Planów Urządzania Lasu jest narada techniczno-gospodarcza. Jako członkowie Stowarzyszenia Leśników i Właściceli Lasów staramy się aktywnie uczestniczyć w uchwalaniu lub procedowaniu aktów prawnych oraz planów urządzania lasu dla nadleśnictw na terenie całej Polski.

W ostatnim czasie aktywnie uczestniczyliśmy w nardzie techniczno-gospodarczej Nadleśnictwa Garwolin zwołanej w celu sformułowania „Projektu planu urządzenia lasu na lata 2023-2032” oraz akceptacji sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”. Stowarzyszanie reprezentował prezes pan Stefan Traczyk.

Następnie w dniu 16 lutego 2023 roku odbyła się narada techniczno-gospodarcza w Nadleśnictwie Płońsk w sprawie „Planu Urządznia Lasu dla Nadleśnictwa Płońsk na lata 2023-2032”. Prezentowane treści przez Pana Nadleśniczego Tomasza Jóźwiaka oraz przedstawicieli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, były bardzo przejrzyste, panowie na każde pytania odpowiadali wyczerpująco. Narada była bardzo merytoryczna i konkretna. Nasze stowarzyszenie reprezontował członek zarządu pan Maciej Wroniewski.

 

Kilka słów o istiocie narady techniczno-gospodarczej - narada zwoływana jest przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”. Przewodniczy jej dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia NTG ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP. W NTG mogą uczestniczyć, jako strony w postępowaniu dotyczącym sporządzenia projektu planu urządzenia lasu, wyznaczeni przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych przedstawiciele tych jednostek oraz przedstawiciele wykonawcy projektu planu. Obowiązkowo w obradach NTG udział biorą: nadleśniczy, kierownik ZOL, inspektor LP właściwy do spraw kontroli kompleksowej nadleśnictwa, kierownik jednostki sporządzającej projekt planu urządzenia lasu oraz naczelnicy RDLP właściwi do spraw: urządzania lasu, stanu posiadania, zasobów, hodowli, ochrony (w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody), użytkowania lasu oraz kontroli. Przedstawiciele jednostek naukowych mogą być zapraszani jako eksperci i doradcy.

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola